شیپ لودر و آنلودر

شیپ لودر و آنلودر

راه‌حل مناسب برای بارگیری و تخلیه مواد فله، کیسه‌ها و بارگیری و تخلیه بصورت ترکیبی.

در کشتی‌های رودخانه‌ای و دریایی، کالاهای متفاوتی بارگذاری می‌شوند. این کالاها باید به ‌صورت سریع، ایمن و با استفاده‌ی بهینه از فضای قابل استفاده، ذخیره شوند. براساس نوع کالایی که باید بارگذاری شود - مواد فله، کیسه‌ها و یا ترکیب هردو - سیستم‌های بارگیری و تخلیه‌ی متفاوتی به کار گرفته می‌شود.

شیپ لودر و آنلودر
راه‌حل مناسب برای بارگیری و تخلیه مواد فله، کیسه‌ها و بارگیری و تخلیه بصورت ترکیبی.

در کشتی‌های رودخانه‌ای و دریایی، کالاهای متفاوتی بارگذاری می‌شوند. این کالاها باید به ‌صورت سریع، ایمن و با استفاده‌ی بهینه ...

مشاهده کامل محصول