ریکلایمر و باکت الواتور

ریکلایمر و باکت الواتور

مواد فله را به بهترین نحو و با سرعت زیاد، جابجا کرده و روندی بهینه‌ در انجام کار ایجاد می‌نمایند.

دستگاه ریکلایمر و باکت الواتور زمانی به کار گرفته می‌شوند که مواد فله بصورت یک توده انباشته شده است و باید به محلی مشخص بصورت افقی، عمودی و یا مایل منتقل شوند.

ریکلایمر و باکت الواتور
مواد فله را به بهترین نحو و با سرعت زیاد، جابجا کرده و روندی بهینه‌ در انجام کار ایجاد می‌نمایند.

دستگاه ریکلایمر و باکت الواتور زمانی به کار گرفته می‌شوند که مواد فله بصورت یک توده انباشته شده است و  ...

مشاهده کامل محصول